CAT เพาะพันธุ์ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2559

กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
CAT ร่วมกับ Bangkok airways สนับสนุนการให้บริการ C Internet แก่โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ
CAT ร่วมกับ Bangkok airways สนับสนุนการให้บริการ C Inte...
นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมพิธีส...
ภาพความประทับใจ กิจกรรม วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559 ครั้งที่ 2
ภาพความประทับใจ กิจกรรม วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559 ครั้งท...
รวมภาพความประทับใจ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม Can–do–attitude อาคารบริหาร 1 ชั้น 3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่