มุ่งสู่การพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้โครงการ CAT Digital Come Together

ในปี 2561 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการมุ่งเน้นศักยภาพการสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กร และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีของบุคลากรมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการ “CAT Digital Come Together” เพื่อให้เกษตรกรก้าวสู่ SMART FARMER อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการเข้าถึงแหล่งความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและใช้ประโยชน์จาก Social Network มาพัฒนาความคิด ต่อยอดความรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม นอกจากนี้ CAT ได้จัดกิจกรรมกระตุ้นผู้บริหารระดับสูง/พนักงาน ทั้งรูปแบบ CSR In Process  และ CSR After Process  เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วย  6 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวและชุมชนใกล้เคียง จ.นครราชสีมา

              ระยะเวลา :  เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561

2. โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ จ.นครนายก

             ระยะเวลา :  เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561

3. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี : ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด

             ระยะเวลา :  เดือนสิงหาคม – กันยายน 2561

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

             ระยะเวลา : เดือนกรกฎาคม  – สิงหาคม 2561

5. โรงเรียนบ้านรินหลวง จ.เชียงใหม่

6. โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จ.ลำปาง

           ระยะเวลา : เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2561


กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมผู้บริหารระดับสูง

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้บริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป เพื่อกระตุ้นผู้บริหารมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ CSR In Process ให้เป็นทิศทางเดียวกันในกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร

ระยะเวลา : เดือนมิถุนายน 2561


การประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม

ผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทาง Social Media เป็นหลัก เพื่อให้สาธารณชน     ได้รับทราบโครงการดังกล่าว อาทิ www.catcsr.com , www.cattelecom.com, FB CAT CSR, CAT Channel , E-Book, CAT Club,  ป้ายไวนิล, โปสเตอร์ เป็นต้น

ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม 2561