กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559”
ภายใต้กิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน มุ่งเน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้กับผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ระยะเวลา : เดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2559 (จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน)
สถานที่ : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
มุ่งเน้นการเปิด โอกาสให้เยาวชนบุตรหลานของลูกค้าและพนักงาน รวมถึงเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแวดล้อมของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนและพัฒนาความรู้ด้าน IT ด้านกีฬา และศิลปะจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ระยะเวลา : เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2559 (อย่างน้อย 5 วัน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


กิจกรรมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในหลากหลายด้านตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสังคม พ.ศ.2559-2563 ภายใต้คำว่า “CAT Shared Value” ที่มุ่งใช้ศักยภาพสื่อสารโทรคมนาคม ปรับปรุงเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างแนวร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ระยะเวลา : เดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน 2559
สถานที่ : ชุมชนแสมดำ, บึงพระราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์