คำสั่งคณะกรรมการ CG & CSR

คำสั่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่ 140/2561

เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริงกิจกรรมเพื่อสังคม 

Download

CSR in Process 

Download

ภาพรวมยุทธศาสตร์ในปี 2562-2566 มีความสอดคล้องกับ SDGs

Download

Creating CSR Strategies for Sustainable Development

Download

รายงานความยั่งยืน 2560 บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน)

E-Books

คณะทำงานพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

Download

 

รายงานความยั่งยืน 2559 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

E-Books

รายชื่อผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ CAT CSR
ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

download


 

รายงานความรับผิดชอบ ต่อสังคม 2558

CSR REPORT 2015 Ebook


คำสั่งคณะทำงาน CG & CSR
คำสั่งคณะทำงาน-CG-&CSR-1

Download : คำสั่งคณะทำงาน CG &CSR

คำสั่งคณะกรรมการ CG & CSR

คำสั่งคณะกรรมการ-CG-&-CSR-1

Download : คำสั่งคณะกรรมการ CG & CSR