ปฏิทินกิจกรรม ปี 2558

 

1. กิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” ในหัวข้อ “วัยเก๋า หัวใจไอที” วันที่ 27 เมษายน 2558 เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยสำหรับผู้เกษียณอายุและพนักงาน CAT ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรม CAT Learning Center กระตุ้นศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการ รักษาฐานลูกค้าขององค์กรเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยจัดกิจกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 ในเขตต่าง ๆ จำนวน 6 เขต

2. กิจกรรม CAT รวมพลังสร้างสุข ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมศักยภาพและกระตุ้นพนักงาน CAT อาสา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมคิดร่วมทำแผน CSR ขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประโยชน์กับสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้คำว่า CAT Shared Value “CAT สร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมไทย” ตลอดจนสร้างความเข้าใจการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคม Creating Shared Value (CSV)

3. กิจกรรม CAT อาสา ประจำปี 2558 วันที่ 19 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน จ.เลย

4. กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น ตลอดจนเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคาร CAT บางรัก , อาคารศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี