กิจกรรม CAT Digital Come Together อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ Iot by CAT Telecom

และส่งมอบอุปกรณ์ Smart Farmer ณ โรงเรียนเทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ อ.เมือง จ.นครนายก

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *