CAT พัฒนาความรู้นวัตกรรมไอทีเพื่อสังคม ผ่านเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายต่อยอด CSV

CAT พัฒนาความรู้นวัตกรรมไอทีเพื่อสังคม ผ่านเครือข่ายสัญญาณครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายต่อยอด CSV สร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ตลอดช่วงเวลา 2-3 เดือน ทีมงาน CAT CSR ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม CAT Learning Center ภายใต้โครงการ “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน” และใกล้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปี 2560 ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นการใช้จุดเด่นศักยภาพขององค์กร เพื่อพัฒนา ปลูกฝัง และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมที่จะส่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ขยายเครือข่ายองค์ความรู้สู่กลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

CAT ส่งมอบ  IoT สนับสนุนเกษตรทางเลือกใหม่ พร้อมขับเคลื่อน CSV ให้ยั่งยืน
ในการติดตามผลการจัดกิจกรรม CAT Learning Center ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560  “ทีมขายสีมาร้อยช่องชัยบุรินทร์” นำทีมโดย ชอ.(อน) คุณอาทิตย์ ใจดี และ CAT CSR ได้แนะนำอุปกรณ์ IOT นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรพอเพียงและถ่ายทอดความรู้ สาธิตการจัดการระบบน้ำโดยใช้ไอทีเข้ามาควบคุม ให้ชุมชน อ.วังน้ำเขียวได้เรียนรู้และเข้าถึงความรู้ด้านไอที จนนำไปสู่การพัฒนาความรู้ให้ประยุกต์ใช้ได้งานได้จริง ด้วยการให้ CAT เข้ามาสานต่อการบริหารจัดการระบบควบคุมการใช้น้ำในภาคเกษตร ให้สามารถใช้งานได้จริงบนพื้นที่ 500 ไร่ของชาวบ้าน  ด้วยการนำบริการโครงข่ายสื่อสัญญาณเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ อาทิ การให้บริการซิม my แบบเติมเงิน  ซื้อบัตรเติมเงิน my รวมถึงบริการ C internet ให้แก่ชุมชนพื้นที่  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนได้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สามารถนำประโยชน์ด้านไอทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จที่ดีทั้งกับองค์กรและชุมชน นอกจากนี้ CAT CSR จะมีโครงการขยายผลต่อยอดองค์ความรู้ IoT ให้กับชุมชน อ.วังน้ำเขียว ในระยะต่อไปด้วย

อีกหนึ่งผลงานจากสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก และทีม CAT CSR สภ.(อ) ได้ลงพื้นที่เพื่อนำความรู้การทำเกษตรอินทรีย์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารจัดการและควบคุมการทำเกษตรกรรมให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อ.เมือง จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จนสามารถยกระดับไปสู่กระบวนการเรียนรู้พึ่งพาตนเองได้ โดยกลุ่มสมาชิกเหล่านี้ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้กระบวนการผลิตของใช้ต่างๆที่จำเป็นกับชีวิตประจำวัน ที่ได้จากผลิตผลในพื้นที่การเกษตรและวัตถุดิบแลกเปลี่ยนภายในชุมชนด้วยกันเอง อาทิ สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง สบู่ แชมพู น้ำมันนวด ซึ่งนอกจากจะทำใช้ภายในครัวเรือนแล้ว ยังได้มีการขยายโอกาสในการนำสินค้าที่ผลิตขึ้นได้มาจำหน่ายภายในกลุ่มสมาชิกและชุมชน ก่อให้เกิดรายได้และอาชีพให้กับกลุ่มสมาชิกเหล่านี้ สามารถใช้เป็นต้นทุนในการดำเนินงานการเรียนรู้พึ่งพาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสิ่งสำคัญสุด คือ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง (Local Sufficiency School :LSS) จากกรมส่งเสริมการปกครองสู่ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของการจัดทำกระบวนการเรียนรู้พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง

และอีกหนึ่งพื้นที่ที่ไม่ไกลจากนครหลวง บนพื้นที่แสมดำ ซอย 90 ถนนพระราม 2 กทม.ประกอบด้วยชุมชนโฟรโมสต์ และชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เป็นอีกพื้นที่ภาคเกษตรที่ประสบปัญหาของดิน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ทีม CAT CSR โดยคุณศิริทิพย์ พงษ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้ร่วมกับชุมชนในการนำเอาศักยภาพด้านโครงข่ายของบริษัท เข้ามาแนะนำเพิ่มเติมองค์ความรู้ สาธิตการจัดการระบบน้ำโดยใช้ IOT และให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาของดินเพื่อการเกษตรพอเพียง นำเสนอมุมมองวิธีคิด และวิธีการจัดการการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทางเลือกใหม่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อช่วยพลิกฟื้นพื้นดินและร่วมพัฒนาวิถีชุมชนภาคเกษตรกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Write a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *