CAT นำนวัตกรรมไอที พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ต

CAT นำนวัตกรรมไอที พัฒนาศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตให้แก่ 3 พื้นที่ห่างไกล ส่งท้ายปี 2560
เพราะเราอยากเห็นประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้นำนวัตกรรม IT และความเชี่ยวชาญที่องค์กรมีความพร้อม ร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ที่กันดารและห่างไกล ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ ขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน สู่การพัฒนาวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

CAT ร่วมกับโรงเรียนตระเวนชายแดน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ CAT Learning Center
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายอาทิตย์ ใจดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน บริการลูกค้า กสท  เขตตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. กสท โทรคมนาคม นำทีมจิตอาสา CAT CSR จัดกิจกรรม CAT Learning Center ร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ 8 ต.นายาง อ.นายูง จ.อุดรธานี  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ และถ่ายทอดความรู้ด้าน IT ในการบริหารจัดการและควบคุมการทำเกษตรกรรม ให้แก่นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงแนะนำประโยชน์การใช้ Application สื่อโซเชียล อาทิ Facebook  LINE  Youtube  Twitter การเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านอินเทอร์เน็ต อย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

CAT จัดสร้างอาคาร “จิตศรัทธา 10” สานต่อหนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด
อีกหนึ่งความร่วมมือของชาว CAT นำทีมโดย นายศรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ พนักงาน ลูกจ้าง และทีมจิตอาสา CAT CSR ร่วมใจจัดกิจกรรมส่งมอบห้องสมุดในชื่ออาคาร “จิตศรัทธา 10”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านลานตาเมือง ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถและเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างไม่มีข้อจำกัด พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมฝึกอบรม เติมเต็ม
องค์ความรู้ด้านการใช้ IT ให้แก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวกับการใช้ไอทีในยุคดิจิทัล สามารถขยายผลสร้างอาชีพ นำไปสู่การเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน


CAT เปิดประตูอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ แหล่งที่ 15 ส่งท้ายปี
วันนี้อินเทอร์เน็ต ได้เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่จะนำประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด  แต่ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ยังคงถูกจำกัดการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน  CAT จึงได้พัฒนาโครงข่ายการสื่อสารในพื้นที่ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสิรภพ  มณีรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง ร่วมด้วย พระครูวิชัยพัชรสถิต ดร. เจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์ เจ้าคณะตำบลแคมป์สน และนายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอเขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ และทีมจิตอาสา CAT CSR ให้เกียรติในพิธีส่งมอบโครงการ “CAT Learning Center สนับสนุนห้องศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ต” ณ วัดราชพฤกษ์ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ครบครัน ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเกิดประโยชน์ส่วนรวมแก่สังคมและสามารถนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม

บทสรุป ผลสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CAT CSR สร้างการรับรู้มากถึง 92 %
ตลอดปี 2560  CAT ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม CAT CSR อย่างครอบคลุมและทั่วทุกภูมิภาค ขณะเดียวกันได้ติดตามการรับรู้กิจกรรมด้วยการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CAT CSR ปี 2560
จากกลุ่มตัวอย่าง 495 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 1.) บุคคลภายนอกองค์กร (กลุ่มลูกค้า CAT, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และกลุ่มสื่อมวลชน) จำนวน 393 ตัวอย่าง 2.) บุคคลภายในองค์กร (พนักงาน CAT) จำนวน 102 ตัวอย่าง  โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2560
ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม  CAT CSR ร้อยละ 92%  มาจากตัวอย่างบุคคลภายนอกองค์กร รับรู้การจัดดำเนินกิจกรรมฯ ร้อยละ 90 % และบุคคลภายในองค์กร รับรู้การจัดดำเนินกิจกรรมฯ ร้อยละ 97 %  สำหรับกิจกรรม CAT CSR ที่กลุ่มตัวอย่างบุคคลภายนอก รับรู้มากที่สุด คือกิจกรรม CAT Learning Center “นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรพอเพียง ร้อยละ 62%  และกิจกรรม CAT CSR ที่กลุ่มตัวอย่างบุคคลภายในองค์กร รับรู้มากที่สุด คือ CAT Learning Center “กิจกรรม IT สำหรับคนวัยเก๋า” ร้อยละ 83 %  ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ต้องการให้ CAT CSR ดำเนินการ อาทิ ทำกิจกรรมในด้านต่างๆ อาทิการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ฯลฯ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ CAT SCR ได้ที่ Website www.catcsr.com Facebook: CAT CSR

 

Write a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *