ขอเชิญร่วมกิจกรรม CAT Learning Center นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อเกษตรพอเพียง

เชิญผู้สนใจ ในเขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ร่วม กิจกรรม CAT Learning Center นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อเกษตรพอเพียง ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

พบกับกิจกรรมเสริมความรู้มากมาย เช่น การสาธิตการจัดการระบบน้ำโดยใช้ระบบ IOT โดยวิทยากรจาก CAT Telecom
และการเสวนาในหัวข้อ “Start up นักเกษตรอินทรีย์ to Smart Farmer” เป็นต้น

CAT สร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมไทย

CAT_CSRAll

 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559”
  • เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ และปลอดภัยให้กับผู้เกษียณอายุและผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 • กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
  • มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน พัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านกีฬาและศิลปะจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • กิจกรรมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้ขีดจำกัด และขยายฐานลูกค้าในเขตชุมชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรีนด้อยโอกาส จ.ปราจีนบุรี
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ยกระดับวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน