CAT มอบโอกาสทางการศึกษา

สืบสานแนวทางประชารัฐ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตร จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสบริจาคเงินสนับสนุนนักเรียนผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จ.ปราจีนบุรี ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559 ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง CAT ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

เยาวชนไทยคืออนาคตสำคัญของชาติ เด็กทุกคนมีสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษาที่ไม่ควรถูกละเลย โครงการดังกล่าว จึงเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทยในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน อย่างแท้จริง


โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จ.ปราจีนบุรี

  • ปรับปรุงอาคารเรียนและศูนย์การเรียนรู้ IT
    • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง
    • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 20 ชุด
    • ติดตั้งอุปกรณ์และวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ก่อสร้างสนามฟุตซอลใหม่
  • ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนไม้

สรุปภาพรวมกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส จ.ปราจีนบุรี