CAT สร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมไทย

CAT_CSRAll

 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559”
  • เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ และปลอดภัยให้กับผู้เกษียณอายุและผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 • กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
  • มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน พัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านกีฬาและศิลปะจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • กิจกรรมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้ขีดจำกัด และขยายฐานลูกค้าในเขตชุมชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรีนด้อยโอกาส จ.ปราจีนบุรี
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ยกระดับวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน

“รู้เท่า รู้ทันเทคโนโลยี กับ CAT CSR”

รู้เท่าและรู้ทันเทคโนโลยีกับ CAT CSR

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ CAT Telecom ร่วมมือกับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ขอขอบคุณวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี