รวมพลัง CAT อาสาเขตตะวันตก

ทีมงาน CAT อาสา เขตตะวันตก   ได้ต่อยอดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานด้าน IT และการใช้งาน Social Network กับเยาวชน
ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก  จ.ระนอง  โดยได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Social Network
อบรมเสริมความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อมอบความรู้ให้กับชุมชน และมีการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้เป็นศูนย์อินเตอร์เน็ตให้
นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ทาง  ด้าน IT ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ได้จัดอบรมวิชาชีพ
การทำน้ำยาล้างจานให้กับชุมชนเพิ่มเติมอีกด้วย

12