รวมพลัง CAT อาสาเขตตะวันออกเฉียงเหนือ

ทีมงาน CAT อาสาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของประชาชนในชุมชนเพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารสนเทศต่างๆ ได้รวดเร็ว
โดยได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งจุด wifi ให้แก่โรงเรียนโนนคร้อวิทยา อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ จำนวน 2 จุด
รวมทั้งยังได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้ในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนอีกด้วย

10