รวมพลัง CAT อาสาเขตกลาง

ทีมงาน CAT อาสาเขตกลาง ได้มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
และการจัดทำโปรแกรม Presentation เพื่อช่วยเสริมความรู้ให้กับนักเรียนและคนในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านด่านจันทร์
อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ให้รู้จักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ได้จัดอบรมวิชาชีพการทำสบู่สมุนไพรให้กับชุมชนเพิ่มเติมอีกด้วย

8
7