รวมพลัง CAT อาสาเขตเหนือ

ทีม CAT อาสาเขตเหนือ ได้สานต่อกิจกรรม “หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CAT สื่อสาร เรียนรู้
สู่ชุมชน สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสได้มีแหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
และได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551-2558 และได้สร้างห้องสมุด “จิตศรัทธา 8” พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
และทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านแยง อ. นครไทย จ.พิษณุโลก จำนวน 1 หลัง มูลค่า 330,000 บาท
โดยเป็นเงินบริจาคส่วนหนึ่งของ CAT และเป็นการบริจาคของหน่วยงาน พนักงาน ลูกจ้าง อีกส่วนหนึ่ง

5