กิจกรรมเสริมสร้างความรู้

ทีมงาน CAT อาสาได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อชีวิต” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมสันทนาการให้กับศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรณ์ จ.สระแก้ว

1